انجام مطالعات مهندسی و به روز نمودن کلیه نقشه ها و اطلاعات خطوط لوله اصلی نفت، گاز، گاز مایع شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

انجام مطالعات مهندسی و به روز نمودن کلیه نقشه ها و اطلاعات خطوط لوله اصلی نفت، گاز، گاز مایع شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

کارفرما : وزارت نفت - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
موقعیت جغرافیایی پروژه : استان خوزستان – شهرستان اهواز

تشریح پروژه:
با توجه به کمبود منابع اطلاعاتی سامان یافته و بهنگام در خصوص کلیه تاسیسات نفت و گاز از جمله 7 واحد بهره برداری ، 1 واحد تلمبه خانه ، 5 واحد نمک زدائی ، 10 واحد تقویت فشار گاز و بیش از 5000 کیلومتر خطوط لوله مربوط به تجهیزات جانبی، پروژه ای تحت عنوان مطالعات مهندسی و به روز نمودن نقشه ها و اطلاعات رقومی (مکانی و توصیفی) از کلیه مسیرهای خطوط لوله اصلی نفت ، گاز و آب صنعتی(شامل آب شستشو و پساب نمکزدائی ها) ، کلیه تقاطع ها و تجهیزات موجود در مسیر آنها ، تسهیلات سرچاهی(تولیدی و تزریق گاز) ، در محدوده شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و اطراف آن همچنین تهیه شماتیک برای سیستم های پمپاژ نفت در کلیه واحد های بهره برداری و تلمبه خانه های تقویت فشار نفت به شرح ذیل مورد مطالعه مهندسی قرار گرفته و موارد ذیل به روز رسانی گردید.
•    تهیه نقشه پلان و پروفیل خطوط لوله نفت و گاز بطول 5000 کیلومتر
•    تهیه نقشه های (ISO) چند راهه و توپک رانی تعداد 18 ایستگاه بین راهی
•    نقشه های محدوده های بهره برداری تعداد 7 ایستگاه بهره برداری
•    تهیه نقشه های ایزومتریک (ISO) ایستگاههای پمپاژ تعداد 49 ایستگاه بهره برداری