حفاظت و مهندسی رودخانه

مطالعات ساماندهی شمال و شرق تالاب هورالعظیم

مطالعات ساماندهی شمال و شرق تالاب هورالعظیم

مطالعات طرح جامع سیل و مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه، حوضه رودخانه مارون و  سرشاخه های آن

مطالعات طرح جامع سیل و مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه، حوضه رودخانه مارون و سرشاخه های آن

مطالعات و نظارت بر پروژه حفاظت ساحل رودخانه کارون در پایین دست شهر اهواز (منطقه چنیبه) به طول 1100 متر

مطالعات و نظارت بر پروژه حفاظت ساحل رودخانه کارون در پایین دست شهر اهواز (منطقه چنیبه) به طول 1100 متر

مطالعات بند تنظیمی و مهندسی رودخانه  گزنهله سنقر به طول 6.6 کیلومتر

مطالعات بند تنظیمی و مهندسی رودخانه  گزنهله سنقر به طول 6.6 کیلومتر

مطالعات احداث سازه سیفون معکوس رودخانه نیسان و سازه های وابسته به انحراف رودخانه

مطالعات احداث سازه سیفون معکوس رودخانه نیسان و سازه های وابسته به انحراف رودخانه

مطالعات تعیین حد حریم و بستر رودخانه های استان خوزستان

مطالعات تعیین حد حریم و بستر رودخانه های استان خوزستان

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اترک

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اترک

نظارت بر احداث دهانه آبگیر ، کانال انتقال و ساحل سازی و تثبیت بستر رودخانه اعلاء ، (( در محدوده روستای دره بنیاب ))

نظارت بر احداث دهانه آبگیر ، کانال انتقال و ساحل سازی و تثبیت بستر رودخانه اعلاء ، (( در محدوده روستای دره بنیاب ))

نظارت بر پروژه ساماندهی رودخانه راوند اسلام آباد غرب به طول 7 کیلومتر

نظارت بر پروژه ساماندهی رودخانه راوند اسلام آباد غرب به طول 7 کیلومتر

نظارت بر پروژه ساحل سازی رودخانه کارون در محدوده روستای بهر

نظارت بر پروژه ساحل سازی رودخانه کارون در محدوده روستای بهر

مطالعات و طراحی پروژه ساماندهی رودخانه کرخه و سرشاخه های آن

مطالعات و طراحی پروژه ساماندهی رودخانه کرخه و سرشاخه های آن

مطالعات ارزیابی و آنالیز ریسک سیلاب در میدان نفتی یادآوران

مطالعات ارزیابی و آنالیز ریسک سیلاب در میدان نفتی یادآوران

مطالعات تعیین حدبستر و حریم رودخانه کرخه (از سد مخزنی کرخه تا تالاب هورالعظیم) به طول 300 کیلومتر

مطالعات تعیین حدبستر و حریم رودخانه کرخه (از سد مخزنی کرخه تا تالاب هورالعظیم) به طول 300 کیلومتر

مطالعات تعیین و اعلام حد بستر و حریم کلیه رودخانه های استان اردبیل

مطالعات تعیین و اعلام حد بستر و حریم کلیه رودخانه های استان اردبیل

مطالعات ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان کیار به طول 75 کیلومتر

مطالعات ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان کیار به طول 75 کیلومتر

مطالعات ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شاهرود به طول 146 کیلومتر

مطالعات ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شاهرود به طول 146 کیلومتر

مطالعات تعیین حدبستر و حریم تالاب هورالعظیم

مطالعات تعیین حدبستر و حریم تالاب هورالعظیم

مطالعات ساماندهی آبراه کارون در شمال اهواز (حدفاصل شهرهای شوشتر و  دزفول تا اهواز)

مطالعات ساماندهی آبراه کارون در شمال اهواز (حدفاصل شهرهای شوشتر و  دزفول تا اهواز)

مطالعات مرحله شناخت رودخانه های اروند، شط العمی و خین

مطالعات مرحله شناخت رودخانه های اروند، شط العمی و خین

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اترک به طول 80 کیلومتر

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اترک به طول 80 کیلومتر

نظارت بر اجرای کانال کنترل سیلاب رودخانه جراحی در شهرستان رامشیر

نظارت بر اجرای کانال کنترل سیلاب رودخانه جراحی در شهرستان رامشیر

مطالعات ساحل سازی رودخانه گرگر (از بند میزان تا پل آبشارها) به طول 800 متر

مطالعات ساحل سازی رودخانه گرگر (از بند میزان تا پل آبشارها) به طول 800 متر

مطالعات ساماندهی و حفاظت سواحل جزیره شادمانی آبادان

مطالعات ساماندهی و حفاظت سواحل جزیره شادمانی آبادان

نظارت بر اجرای پروژه ساحل سازی و ساماندهی رودخانه اروند صغیر

نظارت بر اجرای پروژه ساحل سازی و ساماندهی رودخانه اروند صغیر