راه سازی

راه سازیبه دلیل اهمیت و نقش حساس حمل و نقل و ارتباطات در تحقق اهداف و برنامه های توسعه در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تأثیر آن در رشد و تکامل فعالیت های انسانی، پیدایش و توسعه سکونتگاهها و مراکز شهری، توزیع خدمات و کالاها و ...، اجرای انواع طرحها ،پروژه های راهسازی به عنوان پایه ها و زیرساختهای توسعه از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.مهندسین مشاور سازآب پردازان طی سالهای حضور خود در عرصه خدمات مشاوره ای، در این زمینه تخصصی نیز ظرفیت سازی کرده و افتخار دارد با 30 سال فعالیت و مشارکت در توسعه و پیشبرد طرح های عمرانی کشور، به ارائه کلیه ابعاد خدمات مهندسی امور راهسازی اعم از مطالعات، طراحی و نظارت بر پروژه های تعریف شده در این تخصص بپردازد. رئوس کلی خدمات تخصص راهسازی که در این مشاور ارائه میشوند ، عبارتند از :
انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای راه های روستایی، فرعی و اصلی، آزاد راه ها، پلها و تونلها، ابنیه فنی مربوط به بهسازی آن ها و انجام خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه راهداری و نگهداری ماشین آلات، مطالعه نقاط حادثه خیز، ترافیکی و بهسازی راه ها، انجام مطالعات و نظارت بر تقاطع های شهری و غیر شهری.