سد سازی

سد سازیدر گذشته ایجاد سد عمدتا با اهداف تامین آب آشامیندی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب های شیرین جهان خود دلیلی براهمیت سد سازی در دنیای امروز است. یکی دیگر از اهداف مهم سد سازی بهبود وتوسعه شبکه آبیاری وکشاورزی زمین های پایین دست است. درکشورهایی مانند ایران که پراکندگی زمانی ومکانی بارندگی ها نامناسب است و ریزش های جوی در فصولی صورت می گیرد که شاید نیازکمتری به آب باشد ویا قسمت اعظم نزولات در برخی مناطق متمرکز است . تنها راه چاره ومقابله با این مساله ایجاد مخازن است واین امر به خصوص در کشورهای که متکی به کشاورزی هستند اجتناب ناپذیر است. در زمان حاضر شبکه های آبیاری وتامین آب کشاورزی درایران باعث توسعه، بهبود و رونق اقتصادی مناطق شده است یکی دیگر از اهداف عمده سد سازی استفاده از نیروی هیدروی الکتریسیته است . استفاده از این منبع که ارزانترین نوع انرژی در اغلب کشورهای دنیا است ، بسته به نیاز و ویژگی های ساختمانی اهداف متفاوتی دارد. امروزه احداث سد با هدف تولید برق آبی یک امر متداول بوده و کشورهای پیشرفته وحتی در حال رشد کمال استفاده را از این پتانسیل موجود می برند. کشور ایران جایگاه سوم سد سازی را در جهان دارد. استان خوزستان با جای دادن یک سوم آب های کشور در دل خود نقش مهمی در ارتقای این جایگاه داشته است. 
مهندسین مشاور سازآب پردازان از سالهای آغازین حضور در عرصه خدمات مشاوره ای، در این زمینه تخصصی نیز ظرفیت سازی کرده و افتخار دارد با 30 سال فعالیت و مشارکت در توسعه و پیشبرد طرح های عمرانی کشور، به ارائه کلیه ابعاد خدمات مهندسی رودخانه مشتمل بر مطالعات، طراحی و نظارت بر 20 پروژه به ایفاء وظیفه ملی خویش در این خصوص بپردازد.
این مشاور ارائه دهنده خدمات مهندسی زیر در این تخصص میباشد.
مطالعات امکان سنجی – مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی – برنامه ریزی و اقتصاد آب – تلفییق منابع آبهای سطحی و زیرزمینی – مهندسی رودخانه – تاسیسات انحراف آب – کنترل و دفع سیلابها اصلاح مسیر رودخانه – انجام خدمات مهندسی سدهای خاکی و بتنی به منظور ذخیره و کنترل آب و تولید نیرو تونل – نیروگاههای آبی و سازه های جانبی – سایر ابنیه و تاسسیات وابسته به سدسازی – طراحی سامانه جمع آوری وو رفع آبهای سطح شهری در شرح خدمات مهندسی آب