شیلات

شیلاتشرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان در جهت نیل به خودکفائی در تامین غذای مصرفی کشور، ارتقاء سلامت جامعه، اشتغال زائی، عمران و توسعه روستائی، توسعه زیر ساختهای عمرانی، توسعه صنعتی و ایجاد صنایع شیلاتی و نهایتا ارزآوری، رونق اقتصادی کشور و صادرات مفتخر به ارائه کلیه ابعاد خدمات مهندسی شیلات و آبزیان مشتمل بر مطالعات پتانسیل یابی، طراحی و نظارت بر انجام 55 پروژه آبزی پروری و اسکله ، به وسعت 250 هزار هکتار و به شرح ذیل شده است.کلیه این پروژه ها که در ابعاد ملی مطرح است اجرا شده و به بهره برداری  رسیده است.
-مطالعات امکان سنجی 
- مطالعات و برنامه ریزی مریوط به تکثیر و پرورش انواع آبزیان 
-تعیین ظرفیتها و امکانات و بررسی ذخایر آبهای طبیعی و مدیریت بهره برداری بهینه از آنها
-مطالعات مربوط به صید و بهره برداری آبزیان
 – مطالعات مربوط به عمل آوری آبزیان صید شده در آبهای طبیعی
 -توسعه ذخایر دریایی
 – طراحی مزارع پرورش ماهی گرم آبی و سرد آبی و مراکز پرورش ماهیان زینتی
-مدیریت بهداشتی واحدهای شیلاتی  و کنترل و پیشگیری بیماریهای آبزیان 
نظارت بر اجرای کلیه خدمات فوق الذکر