محیط زیست

محیط زیستتوسعه همراه با منافع خود همواره دارای تاثیرات منفی مستقیم و غیر مستقیم بالقوه ای بر محیط زیست است و چنانچه از پیش برای اثرات منفی چاره اندیشی نشود، نتایج و عواقب بسیار تاسف باری در پی خواهد داشت. بدین لحاظ، هدف نهایی از حفاظت محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار در قالب برنامه های اقتصادی هماهنگ با اصول حفاظت از محیط زیست و ممانعت از تخریب و تهی سازی منابع تجدید شونده و غیر قابل تجدید می باشد. از این رو برای حل بنیادی مشکلات بحرانی محیط زیست می باید دیدگاه های کلان و زیربنایی توسعه منطبق با قانونمندی های حفاظت محیط زیست طراحی شود و هرگونه سیاستگزاری و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آینده کشور بر شالوده حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و بهره وری خردمندانه از این منابع با نگرش ایجاد تعادل و تناسب بین قانونمندی های محیط زیست و توسعه پایدار صورت گیرد. ارزیابی یکی از روش های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی در دسترس برنامه ریزان، مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیست محیطی که در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی و توسعه پدیدار می شوند را شناسایی نموده و گزینه های منطقی جهت رفع کاهش آنها انتخاب کنند. مهندسین مشاور سازآب پردازان از سال های آغازین حضور در عرصه خدمات مشاوره ای، در این زمینه تخصصی نیز ظرفیت سازی کرده و افتخار دارد با 20 سال فعالیت و مشارکت در توسعه و پیشبرد طرحهای عمرانی کشور، به ارائه کلیه ابعاد خدمات مهندسی امور محیط زیست مشتمل بر مطالعات 30 پروژه به ایفای وظیفه ملی خویش در این خصوص بپردازد. با عنایت به وجود بخش های متعدد مطالعاتی، وجود کارشناسان خبره و تیم های مطالعاتی توانمند و قوی، امور محیط زیست توانایی خود را در زمینه های متعدد آزموده است و پتانسیل لازم جهت انجام کلیه خدمات زیست محیطی و زمینه های مرتبط به شرح ذیل را دارا می باشد:
-    انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح¬های تولیدی، خدماتی و زیربنایی (موضوع: تصویب نامه شماره 214287/ت 545880 مورخ 13/11/1390 هیئت وزیران)
-    انجام مطالعات ریسک زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی(HSE)
-    انجام مطالعات توجیهی زیست محیطی احداث طرح¬های تولیدی، خدماتی و زیربنایی
-    انجام مطالعات راهبردی پیامدهای زیست محیطی (SEA)
-    انجام مطالعات ارزیابی اثرات سلامت (EHA)
-    انجام مطالعات زیست محیطی مکان یابی اجرای طرح¬ها
-    تهیه و تدوین برنامه سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)
-    تهیه و تدوین طرح و برنامه پایش زیست محیطی (EMP)
-    انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان اکولوژیکی
-    انجام مطالعات زیست محیطی منابع آب سطحی، تالاب¬ها و تعیین حرایم زیست محیطی
-    انجام مطالعات طرح جامع و تفضیلی مدیریت پسماند
-    انجام مطالعات مکان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری – خطرناک و مدیریت زیست محیطی پسماندها
-    تهیه و تدوین فهرست خدمات، ضوابط، دستورالعمل¬ها و استانداردهای زیست محیطی
-    انجام مطالعات برنامه ریزی و مطالعات جامع و تفضیلی طرح¬های تفرج و اکوتوریسم
-    انجام مطالعات و ارایه طرح مدیریت زیست محیطی تالاب ها و پهنه سواحل
-    مطالعات توجیهی و تفصیلی طرح های مدیریت پارک های ملی، مناطق تحت حفاظت ، اکوسیستم های آبی و خشکی شاخص و مناطق بحرانی زیست محیطی 
-    انجام مطالعات  برنامه احیاء زیستگاه ها و تالاب ها
-    مدل¬سازی و کاربرد GIS  در مطالعات محیط زیست 
-    مطالعات توجیهی و تفصیلی طرح های مدیریت پارک های ملی، مناطق تحت حفاظت، اکو سیستم های آبی و خشکی شاخص و مناطق بحرانی زیست محیطی 
-    مطالعات ارزیابی اقتصادی و ارزش های منابع طبیعی، مواهب طبیعی و مناظر ویژه 
-    ارزیابی مخاطرات زیست محیطی و ارزیابی تخریب منابع محیطی