شبکه های آبیاری و زهکشی

مشاور پیمانکار پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل چپ رامشیر(ناحیه دو) به مساحت4480 هکتار

مشاور پیمانکار پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل چپ رامشیر(ناحیه دو) به مساحت4480 هکتار

مشاور همکار پیمانکار در طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری استان ایلام به وسعت 15796 هکتار به روش طرح و ساخت

مشاور همکار پیمانکار در طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری استان ایلام به وسعت 15796 هکتار به روش طرح و ساخت

بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه اصلی آبیاری و زهکشی مکسر اراضی ساحل راست رامشیر(مکسر) به وسعت 6 هزار هکتار

بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه اصلی آبیاری و زهکشی مکسر اراضی ساحل راست رامشیر(مکسر) به وسعت 6 هزار هکتار

خدمات مهندسی پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری کم فشار و تحت فشار و تجهیز و  نوسازی اراضی فجر رامهرمز به مساحت 2700 هکتار

خدمات مهندسی پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری کم فشار و تحت فشار و تجهیز و  نوسازی اراضی فجر رامهرمز به مساحت 2700 هکتار

مشاور کارفرما در طرح احداث سیفون انتقال زه آب طرحهای نیشکر از غرب به شرق رودخانه کارون (به روش طرح وساخت)

مشاور کارفرما در طرح احداث سیفون انتقال زه آب طرحهای نیشکر از غرب به شرق رودخانه کارون (به روش طرح وساخت)

مطالعات و نظارت بر اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی R4 هندیجان به مساحت 4800 هکتار

مطالعات و نظارت بر اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی R4 هندیجان به مساحت 4800 هکتار

مطالعات مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی جفیر بوسعت 40 هزار هکتار

مطالعات مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی جفیر بوسعت 40 هزار هکتار

مطالعات ، طراحی و نظارت بر اجرای بهسازی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشت کنجانچم(ایلام-مهران) به مساحت طرح  هکتار

مطالعات ، طراحی و نظارت بر اجرای بهسازی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشت کنجانچم(ایلام-مهران) به مساحت طرح  هکتار

نظارت بر شبکه اصلی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رودخانه رامشیر به وسعت 10هزار هکتار

نظارت بر شبکه اصلی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رودخانه رامشیر به وسعت 10هزار هکتار

نظارت بر احداث شبکه آبیاری و زهکشی دعبل خزاعی به وسعت 12000 هکتار

نظارت بر احداث شبکه آبیاری و زهکشی دعبل خزاعی به وسعت 12000 هکتار

مطالعات مرحله دوم شبکه فرعی آبیاری، زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی واحد عمرانی ساریه دشت آزادگان ​​​​​​​

مطالعات مرحله دوم شبکه فرعی آبیاری، زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی واحد عمرانی ساریه دشت آزادگان ​​​​​​​

مطالعات امکان سنجی تغییر روش آبیاری سطحی به روش های نوین (تحت فشار و کم فشار)

مطالعات امکان سنجی تغییر روش آبیاری سطحی به روش های نوین (تحت فشار و کم فشار)

طراحی شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی دشت آزادگان به وسعت 37000 هکتار و  نظارت بر اجرای شبکه آبیاری و زهکشی واحدهای ناحیه عمرانی یک د

طراحی شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی دشت آزادگان به وسعت 37000 هکتار و  نظارت بر اجرای شبکه آبیاری و زهکشی واحدهای ناحیه عمرانی یک د

مطالعات مرحله اول و دوم طرح مدیریت و انتقال زه آب مازاد اراضی غرب کارون و جنوب کرخه نور  به خلیج فارس به وسعت 340000 هکتار

مطالعات مرحله اول و دوم طرح مدیریت و انتقال زه آب مازاد اراضی غرب کارون و جنوب کرخه نور  به خلیج فارس به وسعت 340000 هکتار

مطالعات مالی تجاری شبکه آبیاری و زهکشی دشت رامهرمز به مساحت 26000 هکتار جهت آماده سازی پروژه و تامین اعتبار از منابع بین المللی (بانک جهانی)

مطالعات مالی تجاری شبکه آبیاری و زهکشی دشت رامهرمز به مساحت 26000 هکتار جهت آماده سازی پروژه و تامین اعتبار از منابع بین المللی (بانک جهانی)

مطالعات شبکه اصلی و فرعی اراضی شمال رودخانه هوفل به وسعت 11400 هکتار

مطالعات شبکه اصلی و فرعی اراضی شمال رودخانه هوفل به وسعت 11400 هکتار

نظارت بر اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دژ و قدس

نظارت بر اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دژ و قدس

خدمات مهندسی مدیریت طرح نظارت بر مطالعات شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان اردبیل

خدمات مهندسی مدیریت طرح نظارت بر مطالعات شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان اردبیل

مدیریت طرح های حوضه کرخه جنوبی خوزستان به مساحت 45469 هکتار

مدیریت طرح های حوضه کرخه جنوبی خوزستان به مساحت 45469 هکتار