شبکه های آبیاری و زهکشی

بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه اصلی آبیاری و زهکشی مکسر اراضی ساحل راست رامشیر(مکسر) به وسعت 6 هزار هکتار

بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه اصلی آبیاری و زهکشی مکسر اراضی ساحل راست رامشیر(مکسر) به وسعت 6 هزار هکتار

مشاور پیمانکار پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل چپ رامشیر(ناحیه دو) به مساحت4480 هکتار

مشاور پیمانکار پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل چپ رامشیر(ناحیه دو) به مساحت4480 هکتار

مدیریت طرح های حوضه کرخه جنوبی خوزستان به مساحت 45469 هکتار

مدیریت طرح های حوضه کرخه جنوبی خوزستان به مساحت 45469 هکتار

خدمات مهندسی مدیریت طرح نظارت بر مطالعات شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان اردبیل

خدمات مهندسی مدیریت طرح نظارت بر مطالعات شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان اردبیل

نظارت بر اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دژ و قدس

نظارت بر اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دژ و قدس

مطالعات شبکه اصلی و فرعی اراضی شمال رودخانه هوفل به وسعت 11400 هکتار

مطالعات شبکه اصلی و فرعی اراضی شمال رودخانه هوفل به وسعت 11400 هکتار

مطالعات مالی تجاری شبکه آبیاری و زهکشی دشت رامهرمز به مساحت 26000 هکتار جهت آماده سازی پروژه و تامین اعتبار از منابع بین المللی (بانک جهانی)

مطالعات مالی تجاری شبکه آبیاری و زهکشی دشت رامهرمز به مساحت 26000 هکتار جهت آماده سازی پروژه و تامین اعتبار از منابع بین المللی (بانک جهانی)

مشاور کارفرما در طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری استان ایلام به وسعت 15796 هکتار به روش طرح و ساخت

مشاور کارفرما در طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری استان ایلام به وسعت 15796 هکتار به روش طرح و ساخت

مطالعات مرحله اول و دوم طرح مدیریت و انتقال زه آب مازاد اراضی غرب کارون و جنوب کرخه نور  به خلیج فارس به وسعت 340000 هکتار

مطالعات مرحله اول و دوم طرح مدیریت و انتقال زه آب مازاد اراضی غرب کارون و جنوب کرخه نور  به خلیج فارس به وسعت 340000 هکتار

طراحی شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی دشت آزادگان به وسعت 37000 هکتار و  نظارت بر اجرای شبکه آبیاری و زهکشی واحدهای ناحیه عمرانی یک د

طراحی شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی دشت آزادگان به وسعت 37000 هکتار و  نظارت بر اجرای شبکه آبیاری و زهکشی واحدهای ناحیه عمرانی یک د

مطالعات امکان سنجی تغییر روش آبیاری سطحی به روش های نوین (تحت فشار و کم فشار)

مطالعات امکان سنجی تغییر روش آبیاری سطحی به روش های نوین (تحت فشار و کم فشار)

مطالعات مرحله دوم شبکه فرعی آبیاری، زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی واحد عمرانی ساریه دشت آزادگان ​​​​​​​

مطالعات مرحله دوم شبکه فرعی آبیاری، زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی واحد عمرانی ساریه دشت آزادگان ​​​​​​​

مشاور کارفرما در طرح احداث سیفون انتقال زه آب طرحهای نیشکر از غرب به شرق رودخانه کارون (به روش طرح وساخت)

مشاور کارفرما در طرح احداث سیفون انتقال زه آب طرحهای نیشکر از غرب به شرق رودخانه کارون (به روش طرح وساخت)

نظارت بر احداث شبکه آبیاری و زهکشی دعبل خزاعی به وسعت 12000 هکتار

نظارت بر احداث شبکه آبیاری و زهکشی دعبل خزاعی به وسعت 12000 هکتار

نظارت بر شبکه اصلی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رودخانه رامشیر به وسعت 10هزار هکتار

نظارت بر شبکه اصلی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رودخانه رامشیر به وسعت 10هزار هکتار

1  2     >      >>