شبکه های آبیاری و زهکشی

مشاور پیمانکار پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل چپ رامشیر(ناحیه دو) به مساحت4480 هکتار

مشاور پیمانکار پروژه طرح و ساخت (EPC) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل چپ رامشیر(ناحیه دو) به مساحت4480 هکتار

مشاور همکار پیمانکار در طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری استان ایلام به وسعت 15796 هکتار به روش طرح و ساخت

مشاور همکار پیمانکار در طرح احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری استان ایلام به وسعت 15796 هکتار به روش طرح و ساخت

بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه اصلی آبیاری و زهکشی مکسر اراضی ساحل راست رامشیر(مکسر) به وسعت 6 هزار هکتار

بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه اصلی آبیاری و زهکشی مکسر اراضی ساحل راست رامشیر(مکسر) به وسعت 6 هزار هکتار

خدمات مهندسی پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری کم فشار و تحت فشار و تجهیز و  نوسازی اراضی فجر رامهرمز به مساحت 2700 هکتار

خدمات مهندسی پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری کم فشار و تحت فشار و تجهیز و  نوسازی اراضی فجر رامهرمز به مساحت 2700 هکتار

مشاور کارفرما در طرح احداث سیفون انتقال زه آب طرحهای نیشکر از غرب به شرق رودخانه کارون (به روش طرح و ساخت)

مشاور کارفرما در طرح احداث سیفون انتقال زه آب طرحهای نیشکر از غرب به شرق رودخانه کارون (به روش طرح و ساخت)

مطالعات و نظارت بر اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی R4 هندیجان به مساحت 4800 هکتار

مطالعات و نظارت بر اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی R4 هندیجان به مساحت 4800 هکتار

مطالعات مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی جفیر به وسعت 40 هزار هکتار

مطالعات مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی جفیر به وسعت 40 هزار هکتار

مطالعات ، طراحی و نظارت بر اجرای بهسازی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشت کنجانچم(ایلام-مهران) به مساحت طرح  هکتار

مطالعات ، طراحی و نظارت بر اجرای بهسازی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشت کنجانچم(ایلام-مهران) به مساحت طرح  هکتار

نظارت بر شبکه اصلی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رودخانه رامشیر به وسعت 10هزار هکتار

نظارت بر شبکه اصلی آبیاری و زهکشی ساحل چپ رودخانه رامشیر به وسعت 10هزار هکتار

نظارت بر احداث شبکه آبیاری و زهکشی دعبل خزاعی به وسعت 12000 هکتار

نظارت بر احداث شبکه آبیاری و زهکشی دعبل خزاعی به وسعت 12000 هکتار

مطالعات مرحله دوم شبکه فرعی آبیاری، زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی واحد عمرانی ساریه دشت آزادگان ​​​​​​​

مطالعات مرحله دوم شبکه فرعی آبیاری، زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازی اراضی واحد عمرانی ساریه دشت آزادگان ​​​​​​​

مطالعات امکان سنجی تغییر روش آبیاری سطحی به روش های نوین (تحت فشار و کم فشار)

مطالعات امکان سنجی تغییر روش آبیاری سطحی به روش های نوین (تحت فشار و کم فشار)

طراحی شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی دشت آزادگان به وسعت 37000 هکتار و  نظارت بر اجرای شبکه آبیاری و زهکشی واحدهای ناحیه عمرانی یک د

طراحی شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی دشت آزادگان به وسعت 37000 هکتار و  نظارت بر اجرای شبکه آبیاری و زهکشی واحدهای ناحیه عمرانی یک د

مطالعات مرحله اول و دوم طرح مدیریت و انتقال زه آب مازاد اراضی غرب کارون و جنوب کرخه نور  به خلیج فارس به وسعت 340000 هکتار

مطالعات مرحله اول و دوم طرح مدیریت و انتقال زه آب مازاد اراضی غرب کارون و جنوب کرخه نور  به خلیج فارس به وسعت 340000 هکتار

مطالعات مالی تجاری شبکه آبیاری و زهکشی دشت رامهرمز به مساحت 26000 هکتار جهت آماده سازی پروژه و تامین اعتبار از منابع بین المللی (بانک جهانی)

مطالعات مالی تجاری شبکه آبیاری و زهکشی دشت رامهرمز به مساحت 26000 هکتار جهت آماده سازی پروژه و تامین اعتبار از منابع بین المللی (بانک جهانی)

مطالعات شبکه اصلی و فرعی اراضی شمال رودخانه هوفل به وسعت 11400 هکتار

مطالعات شبکه اصلی و فرعی اراضی شمال رودخانه هوفل به وسعت 11400 هکتار

نظارت بر اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دژ و قدس

نظارت بر اجرای شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دژ و قدس

خدمات مهندسی مدیریت طرح نظارت بر مطالعات شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان اردبیل

خدمات مهندسی مدیریت طرح نظارت بر مطالعات شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان اردبیل

مدیریت طرح های حوضه کرخه جنوبی خوزستان به مساحت 45469 هکتار

مدیریت طرح های حوضه کرخه جنوبی خوزستان به مساحت 45469 هکتار