مدیریت پسماند شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و آغاجاری

مدیریت پسماند شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و آغاجاری

کارفرما: وزارت نفت - شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و آغاجاری
موقعیت جغرافیایی پروژه: استان کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان

تشریح پروژه:
مدیریت پسماندهای جامد و مایع تولید شده در واحدهای عملیاتی و خدماتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با استفاده از روشهای استاندارد، پیشگیری از آلودگی یا کمینه سازی پسماندها در مبداء و چشمه های تولید، بازیافت، استفاده مجدد و ... مورد مطالعه قرار گرفته و ساختار، نیازها، برنامه ها و طرحهائی برای بهینه سازی مدیریت پسماند ارائه گردید. قسمت های عمده این مطالعات شامل مراحل ذیل می باشد:
•    مطالعات پایه و شناسایی منطقه مورد مطالعه
•    انجام مطالعات میدانی جهت شناخت ویژگیهای پسماندهای تولیدی
•    بررسی قوانین و استانداردهای مربوطه و شناسائی شیوه مناسب طبقه بندی پسماند با توجه به شرایط منطقه
•    طبقه بندی و آنالیز مواد زائد صنعتی و سیستم و عملکرد فعلی در رابطه با مواد زائد خطرناک
•    تعیین سهم واحدهای مختلف در ایجاد پسماند و مشکلات موجود در کنترل مواد زائد تولیدی
•    ایجاد ساختار، تعیین شرح وظایف کادر و نیازهای آموزشی عوامل کلیدی مدیریت پسماند
•    پیشنهاد برنامه ها و طرحهائی برای بهینه سازی مدیریت پسماند