مطالعات مهندسی ژئوتکنیک و طراحی مسیر عبور خطوط لوله 16 اینچ و 32 اینچ گاز از رودخانه رامشیر HDDبه روش حفاری افقی جهت دار

مطالعات مهندسی ژئوتکنیک و طراحی مسیر عبور خطوط لوله 16 اینچ و 32 اینچ گاز از رودخانه رامشیر  HDDبه روش حفاری افقی جهت دار

کارفرما: وزارت نفت - شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
موقعیت جغرافیایی پروژه : استان خوزستان – بالادست پل خلف آباد- رامشیر

تشریح پروژه:

این پروژه به منظور مطالعات مهندسی ژئوتکنیک و طراحی مسیر عبور خطوط لوله 32 و 1 6 اینچ از زیر بستر رودخانه رامشیر به روش حفاری افقیی جهت دار  اجرا گردیده است.
خدمات مهندسی ارائه شده در این پروژه به شرح زیر میباشد:
•    انجام مطالعات میدانی ، شناسایی تغییرات فصلی رودخانه، موانع، تاسیسات و محدودیتهای موجود.
•    تهیه نقشه توپوگرافی منطقه و وضعیت موجود خطوط
•    طراحی اولیه پروفایل مسیرهایی برای عبور خطوط و مقایسه آنها
•    بررسی پروفایل انتخابی جهت تعیین مختصات نقاط کلیدی
•    انجام عملیات حفاری 10 گمانه به عمق 40 متر در طول پروفایل انتخابی
•    انجام آزمایشات صحرایی وو آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل نتایج
•    محاسبات کامپیوتری، شبیه سازی ایستایی تونل با استفاده از نتایج ژئوتکنیک
•    طراحی 2 مسیر حفاری HDD به طول 1400 متر به نحوی که عملیات حفاری کاملا امکان پذیر بوده و زمان و هزینه عملیات در حداقل ممکنه باشد.