مطالعات و نظارت بر اجرای پروژه باند دوم اتوبان بصره – فاو بطول 25 کیلومتر

مطالعات و نظارت بر اجرای پروژه باند دوم اتوبان بصره – فاو بطول 25 کیلومتر

کارفرما: استانداری بصره
پیمانکار : شرکت العزه و الوفاء للمقاولات
موقعیت جغرافیایی پروژه: عراق – استان بصره

تشریح پروژه :
احداث راهها و حمل و نقل مدرن ضرورت حیاتی برای دولت عراق از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و استراتژیکی میباشد.
یک باند بودن مسیر تردد به بندر فاو ، مشکلات زیادی جهت تردد و حمل و نقل به این شهر ایجاد نموده است. احداث باند
 دوم جاده بصره - فاو جهت سهولت تردد، کاهش ترافیک و پیشگیری از تصادفات به طول 25 کیلومتر در دستور کار کارفرما
 قرار گرفت. شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان خدمات مشاوره شامل طراحی و نظارت بر اجرای پروژه را به عهده داشته است.