مطالعات EIA ارزیابی زیست محیطی توسعه میدان نفت و گاز مارون به مساحت 3000 کیلومتر مربع

مطالعات EIA ارزیابی زیست محیطی توسعه میدان نفت و گاز مارون به مساحت 3000 کیلومتر مربع

کار فرما : شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
موقعیت جغرافیایی : 30 کیلومتری محدوده شهر اهواز – طرح توسعه میدان نفت و گاز مارون

تشریح پروژه:
این میدان نفتی در برگیرنده مخازن نفتی مارون ، اسماری، کوپال ، بنگستان و شادگان میباشد. تاسیسات جدیدی که در این میدان احداث خواهد شد شامل واحدهای نمکزدائی ، حفاری 23 حلقه چاه توسعه¬ای و توصیفی و خطوط لوله انتقال نفت و گاز است. مطالعات ارزیابی زیست محیطی پروژه توسعه میدان نفتی مارون جهت استحصال بیشتر نفت موجود در میدان و بالا بردن میزان تولیدات نفتی و توسعه اصولی فعالیتهای بهره برداری از منابع نفت و گاز ، هماهنگ با حفظ محیط زیست و حداقل تخریب آن بشرح زیر توسط این مشاور انجام شده است :
•    شناسایی شرایط فعلی محیط زیست منطقه میدان نفتی مارون
•    انجام مطالعات پیش بینی و ارزیابی زیست محیطی طرح توسعه میدان نفتی مارون
•    ارائه راهکارهای مدیریت ، پایش زیست محیطی و ارائه برنامه های آموزش زیست محیطی جهت کنترل و کاهش پیامدهای منفی ناشی از طرح