نظارت براجرای پروژه خطوط لوله خوراک ومحصول پروژه های پتروشیمی¬های ماهشهر

نظارت براجرای پروژه خطوط لوله خوراک ومحصول پروژه های پتروشیمی¬های ماهشهر

کارفرما: وزارت نفت - سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
موقعیت جغرافیایی پروژه: استان خوزستان – شهرستان ماهشهر

تشریح پروژه:
پروژه فوق به منظور انجام خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه خطوط لوله خوراک و محصول پروژه های کاستیک پتروشیمی خوزستان و پتروشیمی شهید رسولی، سودسوز آور پتروشیمی غدیر، خط دو منظوره اروند به اسکله صادراتی رازی و پایانه اکسیر شیمی، توسط شرکت مهندسی ساز آب پردازان (SPEC) فعال گردید. از جمله خدمات مهندسی که در این پروژه ارائه شد عبارتند از:
•    خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرا و کنترل پیشرفت کار با اظهار نظر در مورد تکنولوژی اجرا، سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه، نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکاران.
•    خدمات مهندسی به منظور بازبینی طراحی، تنظیم مدارک فنی و استانداردها، نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل های نگهداری مصالح و تجهیزات، پیگیری تهیه دستورالعمل نگهداری و راهبری تجهیزات، بازنگری در نقشه ها و مشخصات فنی، تهیه نقشه های تکمیلی و جزئیات اجرایی
•    خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت
•    خدمات کنترل کیفیت
•    خدمات برآورد، کنترل پرداخت و هزینه ها و امور حقوقی قراردادها