نظارت بر اجرای پروژه های گاز رسانی استان کرمانشاه

نظارت بر اجرای پروژه های گاز رسانی استان کرمانشاه

کارفرما : وزارت نفت - شرکت گاز استان کرمانشاه
موقعیت جغرافیایی پروژه : استان کرمانشاه

تشریح پروژه :
پروژه اجرای گاز رسانی مناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه با همت بلند و جذب اعتبار شرکت گاز استان کرمانشاه و بهره گیری از توان اجرای پیمانکاران داخلی و با نظارت شرکت مهندسی مشاور سازاب پردازان شروع بکار نمود . درا ین پروژه خدمات مهندسی مشاور در قالب نظارت بر فعالیتهای اجرایی بشرح زیر اجرا گردید .
•    احداث شبکه های توزیع و تغذیه و خط انتقال به طول 500 کیلومتر
•    ساخت و نصب 10000 فقره انشعاب
•    ساخت تاسیسات مکانیکی و برقی 40 ایستگاه تقلیل فشار درون و برون شهری
•    اجرا و راه اندازی 20 دستگاه CGS و تحویل به بهره بردار
•    احداث 8 دستگاه ساختمان اداری – مسکونی
•    برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با مشخصات فنی ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و آشنایی پرسنل با مسائل مربوط به HSE
•    تهیه و آموزش نرم افزار OIS.86 به پرسنل نظارت و پیمانکار
در این پروژه همچنین تایید و کنترل کالاهای مصرفی و نیز ارائه تغییرات بهینه طراحی جهت اجرای پروژه توسط شرکت مهندسی مشاور انجام گردید