کنترل فعالیتهای مهندسی مطالعات و اجرای پروژه های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

کنترل فعالیتهای مهندسی مطالعات و اجرای پروژه های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشمی
موقعیت جغرافیایی: استان خوزستان – شهرستان ماهشهر

تشریح پروژه:
خدمات کنترل مهندسی در مراحل اول، دوم و سوم در پروژه های مختلف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشمی با استفاده از کارشناسان
متخصص شرکت مهندسی مشاور سازاب پردازان (SPEC)  در امور مهندسی سازمان به مدت 2 سال و به شرح زیر به انجام رسیده است.
•    مهندسی فرآیند و ابزار دقیق
•    خطوط لوله انتقال مواد خوراک و محصول مجتمع های پتروشیمی
•    نقشه برداری
•    ژئوتکنیک و مکانیک خاک و پی
•    سازه های دریائی نظیر پل، اسکله، Pipe racks و ...
•    انواع سازه های صنعتی و ابنیه فنی و طرح های راه سازی
•    محوطه سازی، جمع آوری آبهای سطحی و زه کشی
•    تهیه شرح خدمات انتخاب مشاور برای پروژه خطوط لوله صادراتی
•    تهیه شرح خدمات نشست های سطحی در واحدهای مجتمع برای برگزاری مناقصه
•    اقدامات شناسائی پیمانکار صلاحیت دار برای تعیین مسیر لوله های کریدور شرقی
•    بررسی تاسیسات ساختمان تزریق مواد شیمیایی تصفیه خانه سربندر
•    طرح احداث 2 عدد دلفین در اسکله P1 پایانه صادراتی
•    بررسی طرح های مطالعات و ساماندهی پساب پتروشیمی رازی، مهندسی هیدروگرافی اسکله تفریحی، احداث سیستم کلرزنی تصفیه خانه سربندر، انشعاب از خط لوله گاز فشار ضعیف برای پتروشمی فجر، اتصال خط کاستیک پتروشیمی اروند به پتروشیمی تندگویان،‌شبکه آبیاری و زهکشی فضای سبز، مبارزه با علف‌های هرز در سایت ها